NYPL Digital Gallery. Vinkhuijzen collection of military uniforms

Risunki pamiatnikov chinam 12-go korpusa, pavshim v voine 1877-78 gg. v Bolgarii.(created 1878?)


1. Risunki pamiatnikov chinam 12-go korpusa, pavshim v voine 1877-78 gg. v Bolgarii. [Cover Title]

2. s. Pirgos.

3. s. Trestenik.

4. s. Trestenik.

5. s. Mechka.

6. s. Mechka.

7. s. Pirgos.

8. s. Trestenik.

9. s. Mechka.

10. s. Mechka.

11. s. Mechka.

12. s. Trestenik.

13. s. Mechka.

14. s. Katselevo.

15. m. Bela.

16. s. Ablavo.

17. Iovan-Chuflik.

18. s. Trestenik.

19. s. Ablava.

20. s. Trestnik.

21. Ferendzhik.

22. s. Ablava.

23. s. Nisovo.

24. s. Mechka.

25. s. Obertenik.